KIND.jpg

เพราะเราเชื่อใน "พลังแห่งความดี"

เราคือผู้ให้บริการเครื่องมือทางการตลาดที่สนับสนุนให้ธุรกิจเพื่อสังคม และบริษัทเอกชนสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact)